خانه آموزش مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیکی

۰
مقررات ايمني ساختار و نصب آسانسورهاي هيدروليكي -

مقررات ايمني ساختار و نصب آسانسورهاي هيدروليكي
آسانسوري است كه در آن قدرت بالابري از طريق يك الكتروپمپ كه مايع هيدروليك را به جك منتقل ميكند، تأمين ميگردد . اتصال جك به كابين مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم صورت گيرد . (ممكن است تركيبي از موتورها و پمپ ها و يا جك ها مورد استفاده قرار گرفته باشد.
استفاده كننده [۱] شخصي است كه از خدمات آسانسور استفاده مي كند .
اتاق فلكه [۲] اتاقي است كه در آن سيستم محركه قرار ندارد و فلكه ها در آن قرار دارند و وسايلي از قبيل گاورنر و تجهيزات الكتريكي مي تواند در آن قرار گيرند.
بار اسمي ( ظرفيت مفيد )[۳] ميزان باري است كه تجهيزات آسانسور بر مبناي آن انتخاب و ساخته شده اند.
فضاي بالا سري[۴] قسمتي از فضاي چاه كه بين كف بالا ترين طبقة توقف آسانسور تا زير سقف چاه قرار دارد.
ترمز ايمني [۵] وسيله اي مكانيكي است كه توسط سيستم گاورنر، در لحظة افزايش سرعت بيش از حد مجاز فعال شده و با قفل شدن بر روي ريل هاي راهنماي كابين يا وزنة تعادل آنها را متوقف مي نمايد .
ترمز ايمني تدريجي [۶] نوعي ترمز ايمني است كه سيستم آن با اعمال اصطكاك روي ريل هاي راهنما عمل نموده و بدين ترتيب موجب شتاب منفي تعريف شدة كمتري مي گردد. همچنين نيروهاي وارد روي كابين و وزنة تعادل را در مقدار مجاز محدود مينمايد.
ترمز ايمني گيره اي [۷] وسيله اي است مكانيكي كه در هنگام فعال شدن موجب توقف كابين در حركت به سمت پايين شده و آن را در هر نقطه از مسير حركت ساكن نگه ميدارد و از ادامة خزش جلوگيري ميكند.
ترمز ايمني لحظه اي [۸] نوعي ترمز ايمني است كه با قفل شدن تقريباً آني روي ريل هاي راهنما باعث توقف كابين و يا وزنة تعادل ( با شتاب منفي بسيار زياد ) مي شود .
ترمز ايمني لحظه اي با اثر ضربه گير [۹] نوعي ترمز ايمني است كه با قفل شدن تقريباً آني روي ريل هاي راهنما عمل مي كند ولي واكنش در كابين يا وزنة تعادل ، بوسيلة ضربه گير تعديل مي شود .
جك [۱۰] مجموعه اي از يك سيلندر و يك پيستون است كه تشكيل يك وسيلة حركت هيدروليكي را مي دهد.
جك يك طرفه [۱۱] جكي است كه در آن عمل جابجايي از يك طرف با فشار مايع و از سمت ديگر تحت تأثير نيروي جاذبة زمين صورت مي گيرد .
چاه [۱۲] فضايي كه در آن كابين و وزنة تعادل (در صورت وجود) حركت مي كند . اين فضا معمولاً به كف چاهك ، ديوار ها و سقف چاه محدود ميباشد.
چاهك[۱۳] بخشي از چاه است كه در زير پايين ترين ايستگاه آسانسور قرار دارد .
حداقل بار گسيختگي طناب فولادي [۱۴] حاصل ضرب مربع قطر اسمي طناب فولادي ( بر حسب ميليمتر مربع ) و مقاومت كششي اسمي سيم ها ( بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع ) و يك ضريب متناسب با نوع ساختار طناب هاي فولادي ميباشد.
ريل هاي راهنما [۱۵] اجزايي صلب هستند كه براي هدايت كابين و يا وزنة تعادل (در صورت وجود) تعبيه مي شوند .
زنجيرة ايمني الكتريكي [۱۶] تمامي وسايل برقي ايمني كه به يكديگر بطور سري متصل ميباشند.
سرعت اسمي [۱۷] عبارت است از سرعت كابين بر حسب متر بر ثانيه ( )، كه تجهيزات بر مبناي آن ساخته شده اند :
سرعت اسمي رو به بالا بر حسب متر بر ثانيه؛
سرعت اسمي رو به پايين بر حسب متر بر ثانيه ؛
مقدار ماكزيمم هر كدام از سرعت هاي اسمي و بر حسب متر بر ثانيه.
سيستم ضد خزش الكتريكي[۱۸] تركيبي از تمهيداتي است كه از خطر خزش كابين جلوگيري ميكند .
سيستم محركة آسانسور [۱۹] سيستمي است كه آسانسور را به حركت در آورده و يا از حركت باز مي دارد و از پمپ و موتور پمپ و شير هاي كنترل تشكيل شده است .
شير تركيدگي[۲۰] طراحي اين شير به صورتي است كه افت فشار ناشي از افزايش جريان سيال از يك مقدار مشخص و در جهتي كه از قبل تعيين شده است، موجب بسته شدن خودكار آن شود.
شير جهت پايين[۲۱] شيري با كنترل الكتريكي در يك مدار هيدروليكي است، كه پايين رفتن كابين از طريق آن كنترل مي شود.
شير دستي[۲۲] عبارت است از يك شير دو راهه با عملكرد دستي كه از هر دو طرف مي تواند موجب برقراري جريان و يا قطع آن گردد .
شير فشار شكن ( شير اطمينان )[۲۳] شيري است كه درصورت افزايش فشار با خارج كردن سيال، فشار را در يك حد تعيين شده نگه ميدارد.
شير محدود كننده [۲۴] شيري است كه ورودي و خروجي آن از طريق يك مجراي عبور محدود شده، به يكديگر متصل مي شوند .
شير يك طرفه[۲۵] شيري كه فقط اجازة برقراري جريان از يك سمت را مي دهد .
شيشة لايه دار [۲۶] تركيبي است از دو يا بيشتر لايه شيشه اي كه هر كدام از آنها توسط يك لايه نازك پلاستيكي به يكديگر متصل شده اند
طناب ايمني[۲۷] طناب فولادي كمكي است كه به كابين و يا وزنة تعادل متصل مي گردد تا در هنگام سرعت بيش از حد مجاز و يا قطع سيستم آويز، ترمز ايمني را فعال سازد .
كابل متحرك (يا كابل فرمان)[۲۸] به كابل قابل انعطاف كه بين كابين و يك نقطة ثابت قرار مي گيرد، گفته مي شود .
كابين (اتاقك)[۲۹] بخشي از آسانسور است كه شبيه اتاقك بوده و مسافران ويا بارها (يا هر دوي آنها) را جابجا مي كند.
گاورنر[۳۰] وسيله اي است كه وقتي آسانسور به هر دليل به سرعتي بيش ازحد مجاز برسد، موجب توقف آسانسور شده، و در صورت نياز سيستم ترمز ايمني را بكار مياندازد .
ضربه گير [۳۱] وسيله اي است براي جلوگيري از توقف ناگهاني كابين و يا وزنة تعادل در انتهاي مسير حركت با استفاده از فنر يا سيال (يا موارد ديگر).
قاب يا يوك [۳۲] چهارچوبي فلزي است كه كابين يا وزنه هاي تعادل را جابجا نموده و به سيستم آويز متصل مي گردد . اين قاب ممكن است با ديوارهاي كابين يك پارچه باشد .
فشار بار كامل[۳۳] مقدار فشار استاتيكي است كه به لوله هايي كه مستقيماً به جك متصل اند وارد ميشود و در حالتيكه كابين با بار اسمي در بالا ترين طبقة توقف ساكن قرار گرفته.
محافظ پا ( سيني زير در )[۳۴] قسمتي از صفحة قائم بالبة شيب داري است كه در زير آستانة درب طبقه يا ورودي به كابين نصب ميشود .
محدود كنندة يك راهه [۳۵] شيري كه اجازة جريان آزاد سيال از يك سمت را مي دهد و در سمت ديگر عبور جريان را محدود ميكند .
مساحت مفيد كابين [۳۶] اندازة مساحت كابين كه در ارتفاع يك متر بالاتر از كف كابين بدون احتساب فضايي كه دستگيره ها اشغال ميكنند، مي باشد .
مسافر[۳۷] شخصي است كه با آسانسور و در كابين جابجا مي شود .
منطقة باز شدن قفل [۳۸] منطقه اي است در بالا و پايين سطح توقف كه وقتي كف كابين درآن منطقه باشد ، درهاي مربوطه قابليت باز شدن از حالت قفل را ميابند .
موتور خانه [۳۹] اتاقي است كه ماشين يا ماشين هاي سيستم محركه و يا تجهيزات مربوطه در آن قرار دارند.
وسيلة پاول[۴۰] وسيله اي مكانيكي است براي متوقف ساختن كابين وقتي بطور خود بخودي به طرف پايين مي رود و آن را بر روي نگه دارنده هاي ساكن بطور ثابت نگه ميدارد .
وزنة تعادل[۴۱] جرمي است كه با متعادل نمودن تمام يا بخشي از جرم كابين موجب صرفه جويي در انرژي ميشود.
هم سطح سازي [۴۲] عملي است كه بمنظور افزايش دقت تراز بودن كف كابين با كف طبقه در هنگام توقف، انجام مي پذيرد.
هم سطح سازي مجدد[۴۳] عملي است كه در صورت لزوم بعد از توقف آسانسور ، براي آنكه سطح توقف در طول بار گيري يا تخليه هم تراز بماند ، انجام مي گيرد .
_____________________________________
[۱] – User
[۲] – Pulley room
[۳] – Rated load
[۴] – Head room
[۵] – Safety gear
[۶] – Progressive safety gear
[۷] – Clamping device
[۸] – Instantaneous safety gear
[۹] – Instantaneous safety gear with buffered effect
[۱۰] – Jack
[۱۱] – Single acting jack
[۱۲] – Well
[۱۳] – Pit
[۱۴] – Minimum breaking load of a rope
[۱۵] – Guide rails
[۱۶]- Electric safety chain
[۱۷] – Rated speed
[۱۸] – Electric anti-creep system
[۱۹] – Lift machine
[۲۰]- Rupture valve
[۲۱] – Down direction valve
[۲۲] – Shut-off valve
[۲۳] – Pressure relief valve
[۲۴] – Restrictor
[۲۵] – Non- return valve
[۲۶] – Laminated glass
[۲۷] – Safety rope
[۲۸] – Traveling cable
[۲۹] – Car
[۳۰] – Over speed governor
[۳۱] – Buffer
[۳۲] – Sling
[۳۳] – Full load pressure
[۳۴] – Apron
[۳۵] – One way restrictor
[۳۶] – Available car area
[۳۷] – Passenger
[۳۸] – Unlocking zone
[۳۹] – Machine room
[۴۰] – Pawl device
[۴۱] – Balancing weight
[۴۲] – Leveling
[۴۳] – Re- leveling

مطالب مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر در آموزش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید

اولین آسانسور خورشیدی جهان

شرکت یونانی Mezolift ا&#…