خانه مقالات آسانسور نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور

۰
نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور -

نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسور
مقدمه
طراح بایدتعدادظرفیت ونوع (مسافروباربرو…) آسانسورهای ساختمان رادرمراحل اولیه طراحی تعیین نموده وبراساس اطلاعات حاصله ومقررات جانمایی میکند .پیش بینی تمهیدات لازم متناسب باشرایط اقلیمی به عهده طراح میباشد .
۱- ساختمانهای بیش ازچهارطبقه باحداکثرطول مسیرحرکت بیش از ۵/۱۰ متر(کف ورودی اصلی تاکف آخرین توقف) تعبیه آسانسورالزامی می باشد. (معمولا بیش از۴ طبقه(
۲- درساختمانهای ۸ طبقه با طول مسیرحرکت ۲۸ متروبیشتربایدحداقل دودستگاه آسانسور پیش بینی شود .
حتی اگرازنظرمحاسبات تعدادوظرفیت یکدستگاه آسانسورکفایت کند .
۳- درکلیه ساختمانهای باطول مسیرحرکت بیش از ۲۸ مترحداقل یک دستگاه آسانسورمناسب حمل بیمار(برانکاردبر) نیزبایدپیشبینی شود. این آسانسوربایدباعلامت مخصوص قابل رؤیتی مشخص شده و کلیه طبقات راسرویس دهد.
۴- درساختمانهایی که وجودآسانسوریا آسانسورها الزامی میباشد باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیتحمل صندلی چرخدار را دارا باشد.
جانمایی آسانسورها
– طراح باید محل صحیح قرارگیری آسانسورها در یک ساختمان و سهولت دسترسی و رفت و آمد مسافرین و هدایت آنها به سمت آسانسورها را تعیین کند.
– پس از مشخص شدن تعداد و ظرفیت آسانسورها طراح باید باتوجه به موارد زیر مکان صحیح قرارگیری آسانسورها را تعیین نماید:
۱- آسانسورها باید در مرکز یا مراکزحرکتی و ترافیکی ساختمان قرارگیرد به طوریکه با کمترین حرکت و جابجایی مسافر یا باربتوان از نقاط مختلف ساخنمان به آنها دسترسی پیدا نمود.
۲- حداکثر فاصله پیاده رو از ورودی ساختمان یا در آپارتمانها برای سوارشدن بر آسانسورها در هر طبقه ۴۵متر.
توجه :درصورتی که تعدادآسانسورها بیش ازیک دستگاه باشد می توان آنها را در کنار یا روبروی هم جای داد.
نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها
انتخاب ظرفیت وتعدادآسانسوریک تصمیم اساسی درطراحی ساختمان است وهرگونه اشتباهی ممکن است منجربه کاهش رضایت مسافرین به علت زمانهای طولانی انتظارگرددویافضای مفیدازساختمان رابه هدردهدکه نتیجه هردوضرراقتصادی است.
مسئولیت تعیین ظرفیت وتعداد آسانسوربامهندس طراح است و طراح شخصاًویاتوسط مشاورین آسانسورهای مناسب رابایدپیش بینی نماید.
باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصاً درمبحث الکترونیک توصیه می شودکه درمحاسبات ترافیک ازمشاورین متخصص دراین زمینه استفاده شود.
طبقه اصلی :
سطحی که معمولاپیاده هاازسطح خیابان به آن دسترسی دارند.اگردسترسی به آسانسورازسطوح مختلف وجودداشته باشددراین صورت پایینترین طبقه به عنوان طبقه اصلی محسوب می شود.
– زمان انتظار در طبقه اصلی:
بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسوردر طبقه اصلی میباشد.
– ظرفیت جابجایی(یک یاچندآسانسور)
درصدی از جمعیت ساختمان که آسانسور یاآسانسورها میتوانند در زمان معینی جابجا نماید.
– زمان تئوری سفر
زمان تئوری مدت زمانی است که کابین آسانسوربین دورترین طبقات ازهم درحرکت است (زمان سفر بخش بر زمان سرعت(
عمق (عرض یا طول هم راستای عمق کابین ) راهرو مقابل ورودیهای کابین

نوع ساختمانجایگذاری آسانسورعمق راهرو مقابل ورودیهای کابین
مسکونیتکیبرابر یا بزرگتر از عمق کابین
گروهی درکنارهمبرابر یا بزرگتر از ۵/۱ متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه (هرکدام که بزرگتر باشد)
گروهی روبروی همبرابر یا بزرگتر از ۱/۲ متر یا مجموع بزرگترین عمق آسانسورهای (روبروی هم هرکدام که بزرگتر باشند)
غیرمسکونی به استثنای آسانسور تخت برتکیبرابر یا بزرگتر از ۵/۱ برابر عمق کابین
گروهی درکنارهمبرابر یا بزرگتر از ۴/۲ متر یا  ۵/۱ برابر بزرگترین عمق کابین در گروه (هر کدام که بزرگتر باشند)
گروهی روبروی همبرابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی هم حداکثر ۵/۴ متر

جدول محاسبه تعداد و نوع و سرعت آسانسور در مجتمع ها با در نظر گرفتن طبقات

تعداد طبقاتتعداد واحد در هر طبقهتعداد آسانسورنوع آسانسورسرعت آسانسور
۵  طبقه۲و۳و۴و۵ واحد۱۶۳۰ Kg × ۱۰/۶۳ m/s
۵  طبقه۶و۷و۸۱۶۳۰ Kg × ۱ ۱ m/s
۵  طبقه۹و۱۰۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱ m/s
۶ طبقه۱و۲و۳و۴و۵۱۶۳۰ Kg × ۱ ۱ m/s
۷ طبقهاز۱تا۱۰۲۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱ m/s
۸ طبقهاز۱تا۱۰۲۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۹ طبقهاز۱تا۱۰۲۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۰ طبقهاز۱تا۱۰۲۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۱ طبقهاز۱تا۱۰۲۴۰۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۱/۶ m/s
۱۲ طبقهاز۱تا۱۰۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۳ طبقهاز۱تا۱۰۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۴ طبقهاز۱تا۸۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۴ طبقه۹و۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۵ طبقهاز۲تا۶۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۵ طبقهاز۷تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۶ طبقهاز۲تا۵۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۶ طبقهاز۶تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۷ طبقهاز۲تا۵۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۷ طبقهاز۶تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۸ طبقهاز۲تا۵۲۶۳۰ Kg × ۱
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۸ طبقهاز۶تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۱۹ طبقهاز۲تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
۲۰ طبقهاز۲تا۱۰۳۶۳۰ Kg × ۲
۱۰۰۰ Kg × ۱
 ۲/۵ m/s
مطالب مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر در آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید

استانداردهای استپ های پله برقی

در گذشته در بسی…