خانه مقالات عمومی کل ثروت ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاﺭ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ایران از این ثروت ﭼﻘﺪر؟

کل ثروت ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاﺭ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ایران از این ثروت ﭼﻘﺪر؟

۰
كل ثروت ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪاﺭ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ايران از این ثروت ﭼﻘﺪر؟ -

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; ۲۰۱۵ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; credit suisse، ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭاﻳﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ, ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ, ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎﺭﻱ و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) ﺣﺪﻭﺩ 250 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ۸۶ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; ا&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۴۵; ۳۴.۳ &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۱۹۹; ا&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ۲۳ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ۹% &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;. &#۶۴۳۹۴;ا&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۲۰ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۱۹۹; ا&#۶۵۲۵۳; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۱۵.۶ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۹۷;. &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۱۲.۶، ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۱۲، ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۱۰، &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;ا &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۷، ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۶، ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۴، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۳.۵، و &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ۳.۵ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; ا&#۶۵۱۹۹; ۹۰% &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ۳۰ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۵; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۱۹۹; ۱۰ &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;ا &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; ۱% ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۷;ا &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۳; و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۷; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۷; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; ا&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰; ا&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۱۹۳;ا&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۷; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;.

مطالب مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر در عمومی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید

ایمنی در نصب و راه اندازی آسانسور و پله‌ برقی

۱- طراحی و اجرای &…